Kansalaisaloite

Kansalaisaloite varhaiskasvatuksen suhdelukujen tarkemmasta määrittelystä

Tavoite

Tämän kansalaisaloitteen tavoitteena on taata laadukas pedagogiikka sekä rauhallinen ja turvallinen arki varhaiskasvatukseen. Tällä lakialoitteella haluamme turvata, että jokaisessa päiväkodissa ja lapsiryhmässä on riittävä ja lakisääteinen määrä kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstöä läsnä päivittäin.

Vain yllättävän ja äkillisen henkilöstön poissaolon johdosta voisi suhdeluvuista poiketa enintään yhden päivän ajan, kunnes riittävät toimenpiteet on tehty. Suhdelukuja tulee tarkastella aina ryhmätasolla ja jokaisen yli kolmivuotiaan lapsen kohdalla tulee noudattaa samaa suhdelukua varhaiskasvatuksen osallistumisen määrästä riippumatta. Nyt oikeudesta poiketa lapsi-aikuinen suhdeluvusta on säädetty niin epämääräisesti, että valvova viranomainen on joutunut toistuvasti puuttumaan ja ohjeistamaan suhdelukujen soveltamisessa.

Lakiehdotus

EHDOTUS 1: Lisäys varhaiskasvatuslain (540/2018) 36 §:n

Ehdotamme kahta uutta momenttia Varhaiskasvatuslain (540/2018) 36§:ään (lisäykset tummennettuna):

36 §    Päiväkodin mitoituksesta poikkeaminen

Päiväkodissa voidaan poiketa 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista, jos lasten keskimääräiset varhaiskasvatuspäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti päiväkodissa enempää kuin suhdeluku edellyttää.

Lisäksi 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista voidaan poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laajennettaessa lapsen varhaiskasvatusaikaa 17 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Tämän lain 35 §:ssä tarkoitetuista suhdeluvuista ei voida poiketa henkilöstön ennalta tiedettyjen poissaolojen takia. Ennakoimaton henkilöstön poissaolo oikeuttaa poikkeamaan 35 §:n suhdeluvuista enintään yhden päivän ajan.

Suhdelukujen tulee toteutua lapsiryhmätasolla.

EHDOTUS 2: Muutokset valtioneuvoston asetukseen varhaiskasvatuksesta (753/2018)

2.1 Ehdotamme poistettavaksi 1§ 1. momentin kohdan ”enemmän kuin viisi tuntia päivässä”.

2.2 Ehdotamme kumottavaksi 1§ 2. momentin.

Muutosten jälkeen Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 1 § olisi seuraava:

Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26–28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa  varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus.

Perustelut

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) määritellään ryhmäkoko, joka perustuu suhdelukuihin. Suhdeluvut ovat laskentatapa, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli luoda joustavat ja lapsia kunnioittavat ryhmärakenteet ottaen huomioon asuinalueen ja päiväkotirakennuksen ominaispiirteet. Suhdeluvut tämän tausta-ajatuksen pohjalta eivät ole nykytilanteen ongelma, vaan miten niitä tulkitaan ja sovelletaan varhaiskasvatuksen arjessa.

Suhdeluvuista poikkeaminen ennalta tiedettyjen poissaolojen takia

Suhdelukujen tulkinnanvaraisuus perustuu varhaiskasvatuslain 36 §:n tilapäinen ylitys momenttiin. Pykälän 1. momentin mukaan tilapäinen poikkeaminen suhdeluvuista on sallittua äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa. Varhaiskasvatuslakiin tulee määritellä, että suhdeluvuista ei saa poiketa ennalta tiedettyjen poissaolojen vuoksi. Näitä voisi olla työntekijän meneminen koulutukseen tai hänen tiedossa oleva sairasloma. Lain tulisi varmistaa myös, että sijainen tilataan, vaikka ryhmässä olisi avustavaa henkilökuntaa, kuten opiskelijoita, avustajia tai työllistettyjä. (Varhaiskasvatuslaki (540/2018); Mahkonen, 2012; Kantelu, 2004; Kantelu, 2008.)

Ennakoimaton poissaolo saa kestää enintään yhden päivän ajan

Suhdelukujen monitulkintaisuutta lisää se, ettei varhaiskasvatuslaissa määritellä lyhytaikaisuuden kestoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2015 julkaiseman lausunnon mukaan ”lähtökohtaisesti suhdeluvusta poikkeaminen asetuksen tarkoittamalla tavalla ei voi olla jatkuvaa eikä päivittäistä eikä se voi kestää koko toimintapäivän ajan, vaan sen tulee olla luonteeltaan lyhytaikaista ja satunnaista” (OKM, 2015). Hallituksen esityksen mukaisesti satunnaisuus ja lyhytaikaisuus tulisi olla mahdollista esimerkiksi vanhempien työvuoron yllättävän muuttumisen vuoksi (Hallituksen esitys, 40/2018, s. 106).  Vuonna 2018 tehdyn Suhdelukuselvityksen mukaan tämä ei varhaiskasvatuksen arjessa toteudu. Työntekijät raportoivat suhdelukujen säännönmukaisen ylityksen tapahtuvan mm. työntekijöiden koulutusten tai pitkien sairaslomien vuoksi. Sijaisia tilataan useimmiten vasta aamulla ja niiden saanti on epävarmaa. Ennakointi ja suunnitelmallisuus ovat kaukana päiväkotien arjesta. (Suhdelukuselvitys, 2018.)

Suhdelukujen ylityksen määrittely yhden päivän mittaiseksi takaisi sen, että ennakoimattomien tilanteiden takia varhaiskasvatusta ei jouduttaisi yllättäen keskeyttämään ja vanhempien hakea lapsiaan kotiin lain rikkomisen vuoksi.

Näitä yllättäviä tilanteita ovat

  • työntekijän sairastuminen ennen hänen työvuoronsa alkua.
  • työntekijän sairastuminen kesken päivän.
  • työntekijän poistuminen päiväkodista lapsen tapaturman johdosta sairaalaan.
  • vanhemman työvuoron yllättävä muuttuminen.

Suhdeluvuista tulee voida poiketa poiketa myös henkilökunnan työtehtäviin kuuluvien lapsiryhmän ulkopuolisten tehtävien hoitoon ja lakisääteisten taukojen pitämiseen.

Suhdelukujen tarkastelu ryhmätasolla

Varhaiskasvatuslaki määrittää, että ryhmässä tulee olla maksimissaan kolmen kasvatus- ja hoitovastuussa olevan aikuista vastaava määrä lapsia. Lapsia voi siis ryhmässä olla maksimissaan 24 yli kolmivuotiasta, maksimissaan 12 alle kolmivuotiasta ja maksimissaan 39 alle 5 tuntia päivässä hoidossa olevaa yli kolmivuotiasta.

Suhdelukujen tarkastelemista ryhmäkohtaisesti laki ei kuitenkaan määrittele. Näin ollen päiväkodissa saattaa syntyä tilanne, jossa päiväkodin jokaisesta ryhmästä on pois yksi lapsi. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että päiväkodissa on yksi hoito- ja kasvatusvastuullinen henkilö liikaa. Sijaista ei tilata poissaolijan tilalle, koska suhdeluvut päiväkodin tasolla ovat lainmukaiset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ryhmiä yhdistetään tai lapsia siirretään toiseen ryhmään. Jokainen varmasti ymmärtää, etteivät nämä ratkaisut ole lapsen edun mukaisia. Suhdeluvut tulee määritellä niin, että niitä tarkastellaan aina ryhmän tarkkuudella, ei päiväkodin.​

Varhaiskasvatuksessa jokainen lapsi on kokonainen

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoon vaikuttavat myös onko lapsi kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa tai osa-aikaisesti varhaiskasvatuksessa. Nykylaki mahdollistaa sen, että niitä lapsia, jotka ovat vähemmän kuin 5 tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa, voi olla yhtä kasvatus- ja hoitovastuullista aikuista kohden 13 kappaletta. Teoriassa siis laki antaa mahdollisuuden tehdä 39 lapsen ryhmän, jota ei missään tapauksessa voida pitää lapsen edun mukaisena (Mahkonen, 2018).

Kaikkien kolme vuotta täyttäneiden lasten kohdalla tulee noudattaa samaa henkilöstömitoitusta riippumatta siitä, kuinka kauan lapsi on varhaiskasvatuksessa. Jokainen lapsi on kokonainen varhaiskasvatuksessa – oli hän läsnä varhaiskasvatuksessa kokoaikaisesti, osa-aikaisesti, osapäiväisesti tai osaviikkoisesti.

Lopuksi

Koko keväällä 2019 olemme saaneet seurata uutisointia Suomen varhaiskasvatuksen tilasta. Päiväkotien tilat eivät ole turvallisia (Yle Uutiset 29.1.2019), varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarpeeksi niitä tarvitseville (Yle Uutiset, 31.1.2019), suhdelukujen tilapäistä ylitystä käytetään säännönmukaisesti ja järjestelmällisesti väärin (Aamulehti, 18.1.2019), työntekijät uupuvat tehostamisvaatimusten alle (Vauva.fi. 26.2.2019) sekä sijaisjärjestelyt ovat puutteellisia (Länsiväylä, 5.2.2019) tai sijaisia ei yksinkertaisesti tilata puuttuvan henkilöstön tilalle (Iltalehti, 5.2.2019 klo 12:50).  Lapset kärsivät, kun työn ainoa tavoite on lasten hengissä pitäminen (Iltalehti, 5.2.2019 klo 13:33), yhtiön tuloksen parantaminen (Taloussanomat 6.2.2019) tai yksinkertaisesti henkilökunnan suuri vaihtuvuus (Helsingin sanomat, 26.1.2019). Nämä raamit ovat kaukana lain määrittelemättä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Onneksi yllä mainittuihin ongelmiin on puututtu jo Jyväskylässä (Alueviraston tiedote, 7.1.2019) ja Tampereella (Aamulehti, 18.1.2019) Aluehallintoviraston (Avi) toimesta. Avi myöntää ettei laki ole kaikista selkein, vaikkakin velvoittaa järjestäjiä löytämään selvyys lain tulkintaan (Aamulehti, 18.1.2019).

Suhdelukujen käyttäminen ryhmäkokona ja sen monimuotoinen tulkinta varhaiskasvatuksen arjessa näyttävät aiheuttavan ei-toivottuja lieveilmiöitä, jotka ovat kaukana laadukkaasta varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisesta toiminnasta. Aikuisten vaihtuminen lapsiryhmässä tai lapsien liikuttelu ryhmien välillä rikkovat päivärytmiä, keskeyttävät leikin tai tuovat muita häiriötekijöitä. Vahvat lapset pärjäävät, mutta kaikki lapset eivät ole vahvoja. Ja toivottavasti heidän ei tarvitse ollakaan.

Voimmekin vain todeta yllä mainittujen esimerkkien pohjalta, että varhaiskasvatuslain 36 § ei ole riittävän yksityiskohtainen, jotta sen noudattaminen olisi siirtynyt arjen käytäntöihin. Nyt on aika määritellä lakiin tilapäisyys ja pistää loppu epämääräisille toimintatavoille.

Lähteet

Aamulehti. 18.1.2019. Tampereen päiväkodeissa paljon poissaoloja, mutta sijaisia ei palkattu riittävästi. https://www.aamulehti.fi/a/201404293

Alueviraston tiedotteet 2019. 7.1.2019. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi huomautuksen Jyväskylän kaupungille varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä. https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2019/-/asset_publisher/LS5QDoBhmxRF/content/lansi-ja-sisa-suomen-aluehallintovirasto-antoi-huomautuksen-jyvaskylan-kaupungille-varhaiskasvatuspalveluiden-jarjestamisesta-lansi-ja-sisa-suomi-?redirect=https%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftiedotteet-2019%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LS5QDoBhmxRF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_LS5QDoBhmxRF_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_LS5QDoBhmxRF_keywords%3D%26_101_INSTANCE_LS5QDoBhmxRF_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_LS5QDoBhmxRF_cur%3D6%26_101_INSTANCE_LS5QDoBhmxRF_andOperator%3Dtrue

Hallituksen esitys 40/2018. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_40+2018.pdf

Helsingin Sanomat. 26.1.2019. Hoitajat vaihtuivat niin tiuhaan, ettei lapsi enää halunnut mennä päiväkotiin – Järvenpään Touhula-päiväkoti joutui kaupungin syyniin. https://www.hs.fi/kaupunki/jarvenpaa/art-2000005978821.html?fbclid=IwAR3JuR2qZTiWMNPtiK11pQDmX5U5Yy1qobyJiiieNh6AvvLxWJ1WQWV49kI

Iltalehti. 5.2.2019 klo 13:33. SuPer: Touhula-päiväkodeissa huutava henkilöstövaje: ”Päivät kuluivat yrittäen saada lapset vain säilymään hengissä”. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/91c8dfe6-3d03-416e-a28b-0109a6dafe74?fbclid=IwAR07Uyvg8v7nGJtIkWJj5Z_tUGBh6GfD5Zb661D0Jg8qfYberxeDFxYfFFo

Iltalehti. 5.2.2019 klo 12:50. ”Minulle tuli ilmoitus töihin, että tulkaa hakemaan lapset, koska ei ole tarpeeksi työntekijöitä” -Touhula-päiväkodeista paljastuu edelleen epäkohtia. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/239f28eb-2a6c-478e-873b-73e4c6157f83?fbclid=IwAR1pYW_QlpzOD9MEQbN-b9_qcPjdXhyhggSI7T8ogH2-cbwKv_50-lcl_xY

Kantelu 1787/4/06. (26.2.2008). Hoito- ja kasvatushenkilöstön mitoitus päiväkodissa. https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/1787/2006

Kantelu 1147/4/02. (31.8.2004) Päiväkotipaikkojen täyttäminen päivähoitoasetuksen vastaisesti. https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/1147/2002

Länsiväylä. 5.2.2019. ”Lapsien määrä ylittää laissa sallitun mitoituksen” – yksityinen päiväkoti pyysi vanhempia järjestämään muun hoitopaikan Espoossa. https://www.lansivayla.fi/artikkeli/743115-lapsien-maara-ylittaa-laissa-sallitun-mitoituksen-yksityinen-paivakoti-pyysi?fbclid=IwAR0X0D19EtZjBtJg_sHXA0KCUQvNWZN89tvnpBTM_b8IzVxQLp5sCU0sPKs

Mahkonen, S. (2018). Vuoden 2018 varhaiskasvatuslaki. Helsinki: Edita.

Mahkonen, S. (2012). Päivähoito ja laki. Helsinki: Edita

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto. 8.5.2015.  http://www.kotka.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kotka/embeds/kotkawwwstructure/25038_OKM_Vakalaki.pdf

Suhdelukuselvitys. 2018. https://tutkittuavarhaiskasvatuksesta.files.wordpress.com/2018/06/suhdelukuselvitys-2018.pdf

Taloussanomat. 6.2.2019. Esperi- ja Attendo-pomot vaikuttavat kohun keskellä olevassa Touhula-päiväkotiketjussakin, https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005991145.html?fbclid=IwAR3mUvPtDcj5dhIAgD1HDNtDglHUEwTHA7Io2WZynoHW7et1_FGVX2325zo

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018). https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180753?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=valtioneuvoston%20asetus%20varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuslaki (540/2018). https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=varhaiskasvatuslaki

Vauva.fi. 26.2.2019. Nyt riitti tehostaminen päivähoidossa! Lapsemme haluavat meidän nousevan barrikadeille. https://www.vauva.fi/artikkeli/vanhemmuus/nyt-riitti-tehostaminen-paivahoidossa-lapsemme-haluavat-meidan-nousevan?fbclid=IwAR17SZbqZ_jm1KP5l23RCJXEaariwtwuEXck-c9ycPKdX4DRa2_lqHy2NXQ

Yle Uutiset. 31.1.2019. Vanhemmat moittivat Helsinkiä käsienpesusta Ankkalampi-päiväkotien lupasotkussa. https://yle.fi/uutiset/3-10623911?fbclid=IwAR2FW04J7oKCWq24VBgJCygD1HC-tXvwaxX1juI2FGAzh-8O8OZBqp4Yhxw

Yle Uutiset. 29.1.2019. Useita yksityisiä päiväkoteja toiminut ilman asianmukaista rakennuslupaa Helsingissä – listasimme päiväkodit, joilla ei ole rakennuslupaa. https://yle.fi/uutiset/3-10618813

Create your website at WordPress.com
Aloitus
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close